Alternate Text

 

 #

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

- มีครูต่างชาติเป็น Homeroom Teacher

- เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ (English, Computer, Science, Math, P.E., Health, Arts) 60% ของการเรียนการสอนทั้งหมด

- เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบสาธิต ลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับความรู้วิชาการ ครอบคลุมการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไป Apply ใช้

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

- มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

- ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต

Alternate Text