Alternate Text
Alternate Text
WELCOME TO BANGKOKTHONBURI DEMONSTRATION SCHOOL

 

มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - จีน

            ตั้งแต่เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

          ทักษะการสื่อสารที่เป็นบันได

       สู่ความสำเร็จในโลกปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม
วิชาการ
Alternate Text
หลักสูตร

เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ

ปฐมวัย, ประถมศึกษา, และมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
 
ADMISSIONS 2024

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 แล้ว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

 

 

 

Alternate Text

23 มีนาคม 2567

โครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี”

“ศ.ดร.บังอร” ติวเข้มบุคลากร จัด “อัพสกิล”ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสารให้คุณครูพัฒนาแนวคิดเป็นครูสาธิตฯ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

        ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย
        นอกจากนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายแนวคิดหลักการการเป็นครูที่ดี กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานรวมถึงขอบเขตการทำงานด้านต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เข้าใจหลักปฏิบัติ และการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการณ์การประสานงานร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โครงการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่
สำหรับการสัมมนา Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop “สอนดี นวัตกรรม การสอนและสื่อสาร” ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมด้วย คณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ได้แก่ อาจารย์ชิตเวทย์ จันทศร, อาจารย์ ดร.กลิ่นแก้ว มาตา, อาจารย์ ดร.ธนาดล สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, อาจารย์ ดร.สมาพร มณีอ่อน, และ อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
ทั้งนี้ กิจกรรม Workshop สำหรับคณาจารย์ที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการร่วมกันระดมแนวคิดด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนที่ดีและพึงประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ กลยุทธ์ กลวิธี และประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ณ ห้องประชุม BTD AUDITORIUM และ BTD HALL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

18 มีนาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย

เมื่อวันก่อน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และบ้านแม่ส้มค่ายเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานที่ฝึกซ้อมที่ครบวงจร และการดูแลนักเรียนแบบเป็นพ่อแม่ เป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

29 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศในพิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมินต้องขอแสดงความยินดีกับน้องน้องอนุบาลสามคนเก่งทุก ๆ คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและกำลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นพี่ประถมศึกษาแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างนิวซีแลนด์และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

วันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีพิธีลงนาม MOU
Signing Ceremony of MOU Between
“Mountain View High school, Gleniti Primary School , New Zealand and Bangkokthonburi Demonstration School “
เพื่อความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ exchange program, buddies program และ summer camp

อ่านเพิ่มเติม