Alternate Text
Alternate Text
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

โรงเรียนสาธิตกรุงเพธนบุรีของเราเป็นโรงเรียนแนวใหม่ มีบรรยากาศนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ และด้านพัฒนาการเพื่อให้เหมาะสมกับวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนให้ตรงกับความสนใจ และความถนัดของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะรอบด้านทั้งในและนอกห้องเรียน

เราจึงมั่นใจว่านักเรียนของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อไป

“เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของลูกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเป็นบ้านหลังที่สองที่พร้อมให้ความสุขความรู้และปลอดภัย แก่นักเรียนทุกคน”

 

 

 

Alternate Text
ทีมผู้บริหาร