Alternate Text

29 มกราคม 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนและประเทศจีน
Alternate Text

เช้าวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะสมาคมเพื่อความก้าวหน้า ทางพัฒนาการของเด็กประเทศจีนโดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 40 คนและผู้ปกครองรวมถึงประธานคณะและนายกสมาคมและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับบัดดี้ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
โดยเปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและการแสดงชุด "เราสู้" เพลงปลุกใจให้รักชาติของนักเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีการเล่นเกมส์ร่วมกันโดยใช้ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สามที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแล้วในการสนทนาและสื่อสาร
และมีการจัดบูธสอนทำกระทงจากใบตองให้กับคณะจากจีนโดย ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจากประเทศจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยังได้ทำไข่ครกใส่กระทงที่ตนเองได้ทำขึ้นอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสนุกสนานกับเยี่ยมเยียนพี่สัตว์ต่างๆที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ด้านหลังโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโดยได้ให้หญ้า ผักบุ้งกับพี่วัว พี่ควาย พี่ม้า พี่เต่า พี่แกะ และให้อาหารปลาอีกด้วย

Alternate Text