Alternate Text

18 สิงหาคม 2565

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
Alternate Text

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี จัดเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยถือเป็นวันสำคัญแห่งชาติของวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยและเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นั้น รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีกทั้งวิทยาศาสตร์ถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ จัดเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสามารถนำทักษะไป แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีที่มาและที่ไป

วันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดบูธโชว์ทักษะเรื่องราวการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ Science Show ต่าง ๆ อาทิ น้ำเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง หยดน้ำอัศจรรย์บนใบบัว มหัศจรรย์น้ำเปลี่ยนสี บูธโชว์การผ่ากบ และ ส่องกล้องจุลทัศน์ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกระดับชั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการร่วมสนุกบูธสอยดาว และบิงโกเพื่อตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์และรับรางวัลอีกด้วย ปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของงานในวันนี้คือการเดินแฟชั่นโชว์ในชุด Recycle ซึ่งทั้งน้อง ๆ ประถมต้น ประถมปลาย พี่ ๆ มัธยมต้น และมัธยมปลาย ต่างจัดกันมาอย่างเต็มที่ มีการช่วยกันคิดไอเดีย นำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลกลายเป็นชุดที่หล่อและสวยงามอีกด้วย

Alternate Text