Alternate Text

8 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 ของระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ
Alternate Text

“วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณีอันงดงามของคนไทย ที่มีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งยังได้ระลึกถึงประโยชน์ของน้ำต่อการดำเนินชีวิต โดยกิจกรรมวันลอยกระทงจัดขึ้นที่ อาคาร BTD Hall โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศระดับประถมต้นประถมปลาย มีการให้ความรู้ถึงประวัติของประเพณีลอยกระทงงน สามภาษา ไทย อังกฤษและ จีน และ มีการจัดบูธกิจกรรม อาทิเช่น บูธโชว์กระทงแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน และมีการให้นักเรียนได้สร้างสรรค์กระทงในแบบของตนเอง เขียนคำอธิษฐาน และลอยกระทงแบบออนไลน์ เพื่อลดขยะในแม่น้ำ ลำคลอง บูธม้าก้านกล้วย และของเล่นปืนสมัยโบราณที่ทำมาจากก้านของกล้วย บูธโยนห่วงและโยนกระป๋อง ซึ่งเป็นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณของไทย และยังมีการแสดง หมากกั๊บแก๊บ ประกอบดนตรีพื้นบ้าน ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่งดงาม ทั้งการแต่งกายอนุรักษ์ไทยด้วยผ้าไทยหรือชุดไทย และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ให้สืบทอดต่อไป

Alternate Text