Alternate Text

28 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรอนุบาลปีที่ 3
Alternate Text

งานรับวุฒิบัตรของพี่ใหญ่ระดับปฐมวัย พี่ ๆ อนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดขึ้นที่อาคาร BTD Auditorium โดยมี ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ประธานในพิธีเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน คณะผู้บริหารและ คุณครูทุก ๆ คนขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทุกคน และขอให้ลูก ๆ เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ เต็มเปี่ยมไปด้วย ความรู้ จริยธรรมและศีลธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคมสืบต่อไป

Alternate Text