Alternate Text
Alternate Text

จุดคัดกรองความปลอดภัยที่จะสกรีนให้เข้าบริเวณอาคารเรียน เฉพาะผู้ที่มีบัตรผู้ปกครอง และบัตรนักเรียนเท่านั้น และยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล ความเรียบร้อยทุกจุด


THE BEST WAY TO GET TO KNOW US IS TO PLAN A VISIT.

Book a School Tour

Alternate Text