Alternate Text
Alternate Text
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

โรงเรียนสาธิตกรุงเพธนบุรีของเราเป็นโรงเรียนแนวใหม่ มีบรรยากาศนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้นำเพื่อให้เหมาะสมกับวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนให้ตรงกับความสนใจ และความถนัดของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะรอบด้านทั้งในและนอกห้องเรียน

เราจึงมั่นใจว่านักเรียนของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแนวใหม่


โดยเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย บุตรหลานของท่านจะได้รับการอบรม บ่มเพาะบ่มนิสัย ให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมทั้งศาสตร์ คือ มีความรู้ภูมิปัญญา ความชำนาญ และเป็นผู้มีศิลป์ คือมีความสามารถ มีประสิทธิภาพอย่างโดดเด่น ด้วยความพร้อม 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ และด้านพัฒนาการ

ด้านวิชาการ (Academic) นักเรียนของเราทุกคนจะเก่ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยได้เรียนกับเจ้าของภาษา(Native Speakers)โดยตรง
ด้านประสบการณ์ (Experience) นักเรียนทุกคนจะได้รับองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการเรียน 6 อย่างได้แก่ เรียนรู้, เรียนคิด, เรียนทำ, เรียนแก้, เรียนเพื่อจะเป็น, และเรียนเพื่อดำรงชีวิต
ด้านพัฒนาการ (Development) เพื่อให้เหมาะสมกับวัยทั้งร่างกายและสติปัญญา เราจึงมีคุณครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ดูแลทางด้านการเรียนวิชาสามัญ และด้านความสามารถพิเศษ อาทิ ด้านวิชาการ การกีฬา และดนตรี เป็นต้น

 

Alternate Text
ทีมผู้บริหาร
Alternate Text
เอิรน จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง

"เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของลูก เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด

เพื่อให้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นบ้านหลังที่สองที่พร้อมให้ความสุข

ความรู้ และความปลอดภัย แก่นักเรียนทุกคนค่ะ"


ในฐานะแม่คนหนึ่ง...ดิฉันมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นที่เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้สงทักษะทางสังคมและพัฒนาการต่างๆ ของลูก ในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นที่ที่ลูกๆ อยู่แล้วมีความ
สุขและปลอดภัย นี่คืออุดมการณ์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เพื่อสร้างก้าวแรกให้พวกเขา พร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างสง่างามและมั่นคงในอนาคต


เรามีความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนของเรามีความพร้อมและสมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ สถานที่และสื่อการเรียนที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนของเราทุกคน
ให้นักเรียนได้มีความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่
อีกทั้งยังมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียบภาษาที่สำคัญอีก 2 ภาษา คือกาษาอังกฤษและกาษาจีน
ของภาษา Native Speaker เพื่อเตยมความพร้อมให้นักเรียนมีความแข็งแกร่ง
สามารถอ่าน เขียน และสนทนาในชีวิตจริงได้ เราจึงมั่นใจว่านักเรียนของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้
ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เติบโตอย่างมีความสุข


     เอิร์น จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง
          ผู้อำนวยการบริหาร

       โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

Alternate Text
Philip Plowman

Welcome to Bangkokthonburi Demonstration School English Program, where we have am otto of Bravery, Thoughtfulness, Desire and Erudition for true (BTD-EP). The English program teaches 6 subjects in English for 20 hours a week. This includes English, Math, Science, Health and PE, Computing Science and Library. With our English environment outside the classes, we attain a majority of school time in English, We ensure that our teachers have access to the latest training and curriculum to keep relevant and effective teaching methods. Our teachers develop and use active materials to aid retention.


We focus on ensuring our students have attained more than a score at the end of the year, We develop the students character and morality with good personal discipline. During classes, we target all of our students needs finding ways to motivate and channel their energies in productive ways. The classroom encourages the use of blended learning of technology with face to face tuition. Our teachers sure that the students develop multiple thinking skills from, creativity, critical analytical thinking to mindfulness for the school and nation.


     Philip Plowman
English Program Head Foreign Teacher and Curriculum Deverloper