Alternate Text
Alternate Text

23 มีนาคม 2567

โครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี”

“ศ.ดร.บังอร” ติวเข้มบุคลากร จัด “อัพสกิล”ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสารให้คุณครูพัฒนาแนวคิดเป็นครูสาธิตฯ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

        ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย
        นอกจากนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายแนวคิดหลักการการเป็นครูที่ดี กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานรวมถึงขอบเขตการทำงานด้านต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เข้าใจหลักปฏิบัติ และการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการณ์การประสานงานร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โครงการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่
สำหรับการสัมมนา Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop “สอนดี นวัตกรรม การสอนและสื่อสาร” ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมด้วย คณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ได้แก่ อาจารย์ชิตเวทย์ จันทศร, อาจารย์ ดร.กลิ่นแก้ว มาตา, อาจารย์ ดร.ธนาดล สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, อาจารย์ ดร.สมาพร มณีอ่อน, และ อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
ทั้งนี้ กิจกรรม Workshop สำหรับคณาจารย์ที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการร่วมกันระดมแนวคิดด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนที่ดีและพึงประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ กลยุทธ์ กลวิธี และประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ณ ห้องประชุม BTD AUDITORIUM และ BTD HALL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

18 มีนาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย

เมื่อวันก่อน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และบ้านแม่ส้มค่ายเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานที่ฝึกซ้อมที่ครบวงจร และการดูแลนักเรียนแบบเป็นพ่อแม่ เป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

29 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศในพิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมินต้องขอแสดงความยินดีกับน้องน้องอนุบาลสามคนเก่งทุก ๆ คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและกำลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นพี่ประถมศึกษาแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างนิวซีแลนด์และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

วันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีพิธีลงนาม MOU
Signing Ceremony of MOU Between
“Mountain View High school, Gleniti Primary School , New Zealand and Bangkokthonburi Demonstration School “
เพื่อความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ exchange program, buddies program และ summer camp

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

12 กุมภาพันธ์ 2567

ต้อนรับ MS. Lousie Wivell และคณะจาก CETA

บ่ายวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ ดร. โสภณา เศวตคชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับ MS. Lousie Wivell , Head of International Admissions, Shebbear College, United Kingdom และคณะจาก CETA เพื่อความร่วมมือในการทำโครงการร่วมกันทั้ง Online Buddies program และ Exchange Program ระหว่าง BTD และ Shebbear Colleg

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

8 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัดงานตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของจีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวจีน  ซึ่งน้อง ๆ อนุบาล,ประถมฯ, และมัธยมฯ ทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมโดยทำการแสดงบนเวทีและการแต่งกายในชุดจีนและชุดกี่่เพ้า แบบชาวจีน ซึ่งแอดมินได้นำภาพน่ารัก ๆ ของบรรยากาศในงานและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง ๆ บางส่วนมาฝากกันค่า 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

6 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัย

บ่ายวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัย นำทีมโดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. พ.ต.อ.บุญโรจน์ โลจายะ ผกก.สน.ธรรมศาลา
2. พ.ต.ต.พรม ดาทอง สวป.สน.ธรรมศาลา
3. พ.ต.ต.ไพรัตน์ เพ็งแจ่ม สวป.(ชส.)
4. อาจารย์อลงกรณ์ กัลยา ณ สุนทร (อดีด ตำรวจ UN)
5. นายสุระพงษ์ ดุลยสิทธิ์ จพง.ป้องกันฯ ชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่สายตรวจ

โดยนักเรียนได้เทคนิคเพื่อเป็นพื้นฐานในการป้องกันตนเองเบื้องต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรผูัทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

2 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมการเล่านิทาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

สำหรับกิจกรรม BTD Story Telling ของนักเรียนระดับประถมต้นทั้งแผนกสามัญและแผนก English Program ประจำภาคเรียนที่ 2/2023 ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษโดยนำคาแรกเตอร์ตัวละครจากการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบ อาทิ

Beauty and the beast ,
Ghostbusters ,
Aladdin ,
Harry Potter,
Toy story , and
Frozen ,etc.

มาแสดงให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้ชมกัน เป็นอีกวันที่เด็ก ๆ ได้เปิดโลกจินตนาการ สนุกสนานกับการแต่งตัวตามคาแรกเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย น่ารักสุด ๆ ไปเลยค่ะ แล้วอย่าลืมใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเด็ก ๆ 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

29 มกราคม 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนและประเทศจีน

เช้าวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะสมาคมเพื่อความก้าวหน้า ทางพัฒนาการของเด็กประเทศจีนโดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 40 คนและผู้ปกครองรวมถึงประธานคณะและนายกสมาคมและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับบัดดี้ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
โดยเปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและการแสดงชุด "เราสู้" เพลงปลุกใจให้รักชาติของนักเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีการเล่นเกมส์ร่วมกันโดยใช้ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สามที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแล้วในการสนทนาและสื่อสาร
และมีการจัดบูธสอนทำกระทงจากใบตองให้กับคณะจากจีนโดย ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจากประเทศจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยังได้ทำไข่ครกใส่กระทงที่ตนเองได้ทำขึ้นอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสนุกสนานกับเยี่ยมเยียนพี่สัตว์ต่างๆที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ด้านหลังโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโดยได้ให้หญ้า ผักบุ้งกับพี่วัว พี่ควาย พี่ม้า พี่เต่า พี่แกะ และให้อาหารปลาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

26 มกราคม 2567

กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมฯ มัธยมฯ ปีการศึกษา 2566

สำหรับการแข่งขันกีฬาสี วันที่สองของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา 2566 นี้ เปิดงานด้วยการโชว์การแสดงชุด“เราสู้” ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติโดยนักแสดงระดับประถมปลายและต่อด้วยการเต้นประกอบเพลงเพื่อเป็นการเรียกความคึกคักและเรียกน้ำย่อยกันหลังจากนั้นก็มีการแข่งกีฬาทั้งสกูตเตอร์ ชักเย่อ กินวิบาก วิ่งกระสอบ วิ่งเปรี้ยววิ่ง 50 เมตรวิ่ง 100 เมตรและวิ่งผลัดรวมไปถึง การแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์สแตนและเชียร์หลีดเดอร์สนาม

โดยสีแดงได้เลือกการนำวรรณกรรมของจีน เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้และเพลงความหมายดีๆมาให้สาวๆที่น่ารักทีมเชียร์หลีดเดอร์ที่แต่งกายมาใน Theme แดงทองเต้นกันอย่างสนุกสนาน อลังการ ส่วนทีมสีเหลืองได้เลือกการแสดงเป็นเพลงไทยและเป็นวรรณคดีไทยเรื่องพระราม ทศกัณฐ์และนางสีดาโดยมีหนุมานทั้งสองมาแสดงด้วย และทีมเชียร์หลีดเดอร์สาวน้อยคนสวยสวมผ้าไทย เต้นเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนานและสวยงามอลังการมากค่ะ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันบาสเกตบอลของระดับมัธยมศึกษาค่ะ

จากนั้นได้มีการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลของการแข่งขันทุกประเภทปิดท้ายงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีไปอย่างสนุกสนาน สวยงามและอบอุ่นค่ะ แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ

 

ขอบคุณและชื่นชมสปิริตของผู้ปกครอง นักเรียนและคณะคุณครู คณะผู้จัดงานทุกท่านอย่างยิ่งค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

25 มกราคม 2567

กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

BTD Sports Day 2023 วันนี้แอดมินนำภาพจากพิธีเปิดงานกีฬาสี ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นด้วยการเดินพาเหรดสุดอลังการของนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 แม้ว่าจะนัดกันมาจุดนัดพบตั้งแต่ 7 โมงครึ่งแต่ทุกคนมาด้วยความเต็มที่จริง ๆ ค่ะ ทั้งหน้าผมการแต่งกายที่เต็มร้อย จึงทำให้พาเหรดวันนี้สมบูรณ์มาก ๆ งดงามและอลังการทั้งสีแดงและสีเหลือง

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วก็มาถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยแยกเป็นสองส่วนในส่วนของอนุบาลหนึ่งส่วนและพี่ประถมมัธยมอีกหนึ่งส่วนของน้องอนุบาลก็จะมีกีฬาสนุกสนาน อาทิเช่นสกูตเตอร์ วิ่งเปรี้ยว วิ่งตักไข่ โบว์ลิ่งและชักเย่อระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู รวมถึงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของสีแดงและสีเหลืองฝ่ายอนุบาล ส่วนฝ่ายประถมและมัธยมก็จะเป็นกีฬาที่จริงจังขึ้นมาอีกนิดเช่นแชร์บอลฟุตบอล วิ่งเปรี้ยว ฮูลาฮูป ส่วนกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูก็คือกีฬาปิดตาตีหม้อนั่นเอง

คณะผู้จัดงานและคณะผู้บริหารฝากแอดมินปรบมือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนในวันนี้ที่มากันอย่างเต็ม 100 ทั้งร่างกายและ สปิริตเลยค่ะ สำหรับพี่ ๆ ประถมและมัธยมพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน อย่าลืมฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาเจอกันที่งานกีฬาสี สาธิตกรุงเทพธนบุรี 2566 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

12 มกราคม 2567

กิจกรรมต์วันเด็กแห่งชาติ 2567

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2567

Happy Children’s Day 2024

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยซึ่ง “เด็ก” ในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า คือเยาวชนที่มีคุณค่าสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากความเก่ง คือความดี เด็กเก่งที่ไม่เป็นเด็กดี จะไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ ดังนั้นการที่เด็กได้มีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดี

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้คือ "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

โดยวันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดเครื่องเล่นมาให้เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน อาทิบ้านลม เรือปั่น รถแบตเตอรี่ บูธเพ้นท์ จักรยาน Go-kart สไลเดอร์สายรุ้งอีกทั้งยังมีบูทของกินอีกมากมายที่ทางโรงเรียน และคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดให้เด็กๆทุกคนเพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขอย่างเต็มที่ ทั้งกิน ร้อง เต้น เล่นเลยค่า

ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขมากๆในวันเด็กแห่งชาตินะคะและขอให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และพัฒนาการด้าน ทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูก ๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า ต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อไป วันนี้กลับไปชาร์จแบตให้เต็มที่แล้ววันจันทร์เจอกันที่โรงเรียนนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

21 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายประถมและมัธยมศึกษาได้จัดงาน PRE Christmas and Happy New Year 2024  ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเชื่อว่าตรงกับวันประสูติของพระเยซูเจ้าและเป็นเทศกาลที่พระเยซูทรงประทานความรักแก่ประชาชน จึงเป็นเทศกาลแห่งความรักและการให้ Loving & Sharing ดังนั้นภายในงานจึงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงบนเวที การเล่นกิจกรรม Musical Chair เก้าอี้ดนตรี การแสดงโชว์ประสานเสียง การโชว์เปียโนเพลงเทศกาลคริสต์มาสจากน้องบอสระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง English Program และเป็นประจำทุกปีทางโรงเรียนจะมีการจัดบูธสอยดาวหรือตักไข่เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ซึ่งรายได้จะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งปีนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดซื้อเป็นรองเท้านักเรียนไปบริจาคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนที่โรงเรียนในชุมชน โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 288 คนและ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนรองเท้านักเรียนค่ะ

“ความสุขของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการได้รับ“
#XmasBTD2023

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

4 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ประจำปี 2566

เช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทย

การแสดงบนเวทีมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”

การบรรเลงเปียโนบทเพลงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ เพลงต้นไม้ของพ่อ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”  โดยน้องบอส ดช. ภรัณยู เหล่าผดุงรัชกร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program

การประกวดระบายสีและเรียงความวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความกตัญญูกต่อเวทีที่มีคุณพ่อผู้ให้กำเนิดและบุพการีที่เลี้ยงดู อุ้มชูมา

โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

1 ธันวาคม 2566

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kapiti college, New Zealand

เช้าวันนี้ ฝ่ายประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน year 9-12 จาก Kapiti college, New Zealand นำโดย ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานขึ้นกล่าวต้อนรับคณะจาก Kapiti College ในโครงการกิจกรรม เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ทางการศึกษาร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนของสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ทำการแสดงการรำไทยและรำวงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ส่วนนักเรียนและอาจารย์จาก Kapiti College ได้ทำการแสดง Haka Dance ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของคนนิวซีแลนด์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ฝ่ายอนุบาลได้จัดงานกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
โดยได้มีการถวายเครื่องสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนระดับอนุบาล แจกเกียรติบัตรการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลปีที่ 3 และได้มีการกราบบุพการีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีโดยในงานมีทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text