Alternate Text
Alternate Text

23 มีนาคม 2567

โครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี”

“ศ.ดร.บังอร” ติวเข้มบุคลากร จัด “อัพสกิล”ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสารให้คุณครูพัฒนาแนวคิดเป็นครูสาธิตฯ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

        ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย
        นอกจากนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายแนวคิดหลักการการเป็นครูที่ดี กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานรวมถึงขอบเขตการทำงานด้านต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เข้าใจหลักปฏิบัติ และการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการณ์การประสานงานร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โครงการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่
สำหรับการสัมมนา Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop “สอนดี นวัตกรรม การสอนและสื่อสาร” ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมด้วย คณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ได้แก่ อาจารย์ชิตเวทย์ จันทศร, อาจารย์ ดร.กลิ่นแก้ว มาตา, อาจารย์ ดร.ธนาดล สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, อาจารย์ ดร.สมาพร มณีอ่อน, และ อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
ทั้งนี้ กิจกรรม Workshop สำหรับคณาจารย์ที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการร่วมกันระดมแนวคิดด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนที่ดีและพึงประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ กลยุทธ์ กลวิธี และประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ณ ห้องประชุม BTD AUDITORIUM และ BTD HALL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

18 มีนาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย

เมื่อวันก่อน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และบ้านแม่ส้มค่ายเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานที่ฝึกซ้อมที่ครบวงจร และการดูแลนักเรียนแบบเป็นพ่อแม่ เป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

29 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศในพิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมินต้องขอแสดงความยินดีกับน้องน้องอนุบาลสามคนเก่งทุก ๆ คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและกำลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นพี่ประถมศึกษาแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างนิวซีแลนด์และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

วันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีพิธีลงนาม MOU
Signing Ceremony of MOU Between
“Mountain View High school, Gleniti Primary School , New Zealand and Bangkokthonburi Demonstration School “
เพื่อความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ exchange program, buddies program และ summer camp

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

12 กุมภาพันธ์ 2567

ต้อนรับ MS. Lousie Wivell และคณะจาก CETA

บ่ายวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ ดร. โสภณา เศวตคชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับ MS. Lousie Wivell , Head of International Admissions, Shebbear College, United Kingdom และคณะจาก CETA เพื่อความร่วมมือในการทำโครงการร่วมกันทั้ง Online Buddies program และ Exchange Program ระหว่าง BTD และ Shebbear Colleg

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

8 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัดงานตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของจีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวจีน  ซึ่งน้อง ๆ อนุบาล,ประถมฯ, และมัธยมฯ ทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมโดยทำการแสดงบนเวทีและการแต่งกายในชุดจีนและชุดกี่่เพ้า แบบชาวจีน ซึ่งแอดมินได้นำภาพน่ารัก ๆ ของบรรยากาศในงานและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง ๆ บางส่วนมาฝากกันค่า 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

6 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัย

บ่ายวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัย นำทีมโดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. พ.ต.อ.บุญโรจน์ โลจายะ ผกก.สน.ธรรมศาลา
2. พ.ต.ต.พรม ดาทอง สวป.สน.ธรรมศาลา
3. พ.ต.ต.ไพรัตน์ เพ็งแจ่ม สวป.(ชส.)
4. อาจารย์อลงกรณ์ กัลยา ณ สุนทร (อดีด ตำรวจ UN)
5. นายสุระพงษ์ ดุลยสิทธิ์ จพง.ป้องกันฯ ชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่สายตรวจ

โดยนักเรียนได้เทคนิคเพื่อเป็นพื้นฐานในการป้องกันตนเองเบื้องต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรผูัทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

2 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมการเล่านิทาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

สำหรับกิจกรรม BTD Story Telling ของนักเรียนระดับประถมต้นทั้งแผนกสามัญและแผนก English Program ประจำภาคเรียนที่ 2/2023 ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษโดยนำคาแรกเตอร์ตัวละครจากการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบ อาทิ

Beauty and the beast ,
Ghostbusters ,
Aladdin ,
Harry Potter,
Toy story , and
Frozen ,etc.

มาแสดงให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้ชมกัน เป็นอีกวันที่เด็ก ๆ ได้เปิดโลกจินตนาการ สนุกสนานกับการแต่งตัวตามคาแรกเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย น่ารักสุด ๆ ไปเลยค่ะ แล้วอย่าลืมใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเด็ก ๆ 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

29 มกราคม 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนและประเทศจีน

เช้าวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะสมาคมเพื่อความก้าวหน้า ทางพัฒนาการของเด็กประเทศจีนโดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 40 คนและผู้ปกครองรวมถึงประธานคณะและนายกสมาคมและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับบัดดี้ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
โดยเปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและการแสดงชุด "เราสู้" เพลงปลุกใจให้รักชาติของนักเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีการเล่นเกมส์ร่วมกันโดยใช้ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สามที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแล้วในการสนทนาและสื่อสาร
และมีการจัดบูธสอนทำกระทงจากใบตองให้กับคณะจากจีนโดย ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจากประเทศจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยังได้ทำไข่ครกใส่กระทงที่ตนเองได้ทำขึ้นอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสนุกสนานกับเยี่ยมเยียนพี่สัตว์ต่างๆที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ด้านหลังโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโดยได้ให้หญ้า ผักบุ้งกับพี่วัว พี่ควาย พี่ม้า พี่เต่า พี่แกะ และให้อาหารปลาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

26 มกราคม 2567

กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมฯ มัธยมฯ ปีการศึกษา 2566

สำหรับการแข่งขันกีฬาสี วันที่สองของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา 2566 นี้ เปิดงานด้วยการโชว์การแสดงชุด“เราสู้” ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติโดยนักแสดงระดับประถมปลายและต่อด้วยการเต้นประกอบเพลงเพื่อเป็นการเรียกความคึกคักและเรียกน้ำย่อยกันหลังจากนั้นก็มีการแข่งกีฬาทั้งสกูตเตอร์ ชักเย่อ กินวิบาก วิ่งกระสอบ วิ่งเปรี้ยววิ่ง 50 เมตรวิ่ง 100 เมตรและวิ่งผลัดรวมไปถึง การแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์สแตนและเชียร์หลีดเดอร์สนาม

โดยสีแดงได้เลือกการนำวรรณกรรมของจีน เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้และเพลงความหมายดีๆมาให้สาวๆที่น่ารักทีมเชียร์หลีดเดอร์ที่แต่งกายมาใน Theme แดงทองเต้นกันอย่างสนุกสนาน อลังการ ส่วนทีมสีเหลืองได้เลือกการแสดงเป็นเพลงไทยและเป็นวรรณคดีไทยเรื่องพระราม ทศกัณฐ์และนางสีดาโดยมีหนุมานทั้งสองมาแสดงด้วย และทีมเชียร์หลีดเดอร์สาวน้อยคนสวยสวมผ้าไทย เต้นเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนานและสวยงามอลังการมากค่ะ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันบาสเกตบอลของระดับมัธยมศึกษาค่ะ

จากนั้นได้มีการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลของการแข่งขันทุกประเภทปิดท้ายงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีไปอย่างสนุกสนาน สวยงามและอบอุ่นค่ะ แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ

 

ขอบคุณและชื่นชมสปิริตของผู้ปกครอง นักเรียนและคณะคุณครู คณะผู้จัดงานทุกท่านอย่างยิ่งค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

25 มกราคม 2567

กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

BTD Sports Day 2023 วันนี้แอดมินนำภาพจากพิธีเปิดงานกีฬาสี ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นด้วยการเดินพาเหรดสุดอลังการของนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 แม้ว่าจะนัดกันมาจุดนัดพบตั้งแต่ 7 โมงครึ่งแต่ทุกคนมาด้วยความเต็มที่จริง ๆ ค่ะ ทั้งหน้าผมการแต่งกายที่เต็มร้อย จึงทำให้พาเหรดวันนี้สมบูรณ์มาก ๆ งดงามและอลังการทั้งสีแดงและสีเหลือง

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วก็มาถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยแยกเป็นสองส่วนในส่วนของอนุบาลหนึ่งส่วนและพี่ประถมมัธยมอีกหนึ่งส่วนของน้องอนุบาลก็จะมีกีฬาสนุกสนาน อาทิเช่นสกูตเตอร์ วิ่งเปรี้ยว วิ่งตักไข่ โบว์ลิ่งและชักเย่อระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู รวมถึงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของสีแดงและสีเหลืองฝ่ายอนุบาล ส่วนฝ่ายประถมและมัธยมก็จะเป็นกีฬาที่จริงจังขึ้นมาอีกนิดเช่นแชร์บอลฟุตบอล วิ่งเปรี้ยว ฮูลาฮูป ส่วนกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูก็คือกีฬาปิดตาตีหม้อนั่นเอง

คณะผู้จัดงานและคณะผู้บริหารฝากแอดมินปรบมือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนในวันนี้ที่มากันอย่างเต็ม 100 ทั้งร่างกายและ สปิริตเลยค่ะ สำหรับพี่ ๆ ประถมและมัธยมพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน อย่าลืมฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาเจอกันที่งานกีฬาสี สาธิตกรุงเทพธนบุรี 2566 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

12 มกราคม 2567

กิจกรรมต์วันเด็กแห่งชาติ 2567

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2567

Happy Children’s Day 2024

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยซึ่ง “เด็ก” ในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า คือเยาวชนที่มีคุณค่าสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากความเก่ง คือความดี เด็กเก่งที่ไม่เป็นเด็กดี จะไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ ดังนั้นการที่เด็กได้มีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดี

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้คือ "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

โดยวันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดเครื่องเล่นมาให้เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน อาทิบ้านลม เรือปั่น รถแบตเตอรี่ บูธเพ้นท์ จักรยาน Go-kart สไลเดอร์สายรุ้งอีกทั้งยังมีบูทของกินอีกมากมายที่ทางโรงเรียน และคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดให้เด็กๆทุกคนเพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขอย่างเต็มที่ ทั้งกิน ร้อง เต้น เล่นเลยค่า

ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขมากๆในวันเด็กแห่งชาตินะคะและขอให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และพัฒนาการด้าน ทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูก ๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า ต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อไป วันนี้กลับไปชาร์จแบตให้เต็มที่แล้ววันจันทร์เจอกันที่โรงเรียนนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

21 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายประถมและมัธยมศึกษาได้จัดงาน PRE Christmas and Happy New Year 2024  ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเชื่อว่าตรงกับวันประสูติของพระเยซูเจ้าและเป็นเทศกาลที่พระเยซูทรงประทานความรักแก่ประชาชน จึงเป็นเทศกาลแห่งความรักและการให้ Loving & Sharing ดังนั้นภายในงานจึงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงบนเวที การเล่นกิจกรรม Musical Chair เก้าอี้ดนตรี การแสดงโชว์ประสานเสียง การโชว์เปียโนเพลงเทศกาลคริสต์มาสจากน้องบอสระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง English Program และเป็นประจำทุกปีทางโรงเรียนจะมีการจัดบูธสอยดาวหรือตักไข่เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ซึ่งรายได้จะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งปีนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดซื้อเป็นรองเท้านักเรียนไปบริจาคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนที่โรงเรียนในชุมชน โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 288 คนและ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนรองเท้านักเรียนค่ะ

“ความสุขของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการได้รับ“
#XmasBTD2023

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

4 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ประจำปี 2566

เช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทย

การแสดงบนเวทีมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”

การบรรเลงเปียโนบทเพลงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ เพลงต้นไม้ของพ่อ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”  โดยน้องบอส ดช. ภรัณยู เหล่าผดุงรัชกร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program

การประกวดระบายสีและเรียงความวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความกตัญญูกต่อเวทีที่มีคุณพ่อผู้ให้กำเนิดและบุพการีที่เลี้ยงดู อุ้มชูมา

โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

1 ธันวาคม 2566

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kapiti college, New Zealand

เช้าวันนี้ ฝ่ายประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน year 9-12 จาก Kapiti college, New Zealand นำโดย ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานขึ้นกล่าวต้อนรับคณะจาก Kapiti College ในโครงการกิจกรรม เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ทางการศึกษาร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนของสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ทำการแสดงการรำไทยและรำวงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ส่วนนักเรียนและอาจารย์จาก Kapiti College ได้ทำการแสดง Haka Dance ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของคนนิวซีแลนด์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ฝ่ายอนุบาลได้จัดงานกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
โดยได้มีการถวายเครื่องสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนระดับอนุบาล แจกเกียรติบัตรการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลปีที่ 3 และได้มีการกราบบุพการีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีโดยในงานมีทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

28 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมลอยกระทงของระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในช่วงเช้าโดยได้มีการประกวดทำกระทงประเภทสวยงามและประเภทรักษ์โลกและประกวดวาดภาพระบายสี

ส่วนกิจกรรมภายในงานเป็นการเดินแบบคู่คุณพ่อคุณแม่คุณลูก คุณยายคุณย่าคุณหลานในชุดแฟชั่นชุดไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานผ้าไทยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกทั้งยังใช้ความปราณีตในการทอผ้าไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ สืบสานความงดงามนี้ต่อไป

หลังจากจบกิจกรรมภายใน BTD Hall แล้วเด็กเด็กแต่ละห้องได้นำกระทงที่ตนตนเองประดิษฐ์ไปลอยที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหลังโรงเรียน ถึงแม้ปีนี้ความเย็นอาจน้อยหน่อยแม้จะเข้าฤดูหนาวแล้ว แต่เด็ก ๆ ก็สู้แดดลอยกระทงอย่างสนุกสนานทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

28 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมลอยกระทงของระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ประจำปี 2566

มาถึงกิจกรรมวันลอยกระทงของพี่ ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหลักสูตร regular program และ english program โดยจัดขึ้นในวันเดียวกันช่วงบ่ายกิจกรรมแน่นมากเริ่มต้นจาก กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง สามภาษาจากตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การแสดงการรำไทยแบบอ่อนช้อยและเซิ้งสนุกสนานจากนักเรียนประถมต้น ต่อด้วยการแสดงธีมงานวัด ของนักเรียนระดับประถมปลาย และคุณครูและทิชเชอร์

ตามติดมาด้วยการประกวดหนูน้อย และสาวน้อยนพมาศ แบ่งเป็นระดับช่วงชั้นประถมต้น,ช่วงชั้นประถมปลาย และช่วงชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนตัวแทนห้องที่เพื่อน ๆ โหวตให้ไปเป็นตัวแทนขึ้นเดินประกวดในชุดการแต่งกายชุดไทย

จากนั้นมีการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือระดับละสามคนและเลือกตอบคำถาม โดยไฮไลท์ของงานต้องบอกว่าอยู่ที่น้องเล็กสุดนั่นคือน้องพริกระดับประถม 1 หลักสูตร EP ที่เป็นผู้เข้ารอบสามคนและอายุน้อยที่สุด โดยในระดับประถมต้นจะตอบคำถามคำถามเดียวกันคือคุณคิดว่าเหตุผลที่กรรมการต้องเลือกคุณให้ได้ที่หนึ่งเพราะอะไร คำตอบของน้องพริกคือ เพราะว่าหนูเป็นคนเดียวในผู้สมัครที่แนะนำตัวกับกรรมการเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
พิธีกรจึงให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งบนเวที น้องตอบด้วยความมั่นใจเรียกเสียงเชียร์หนูน้อยนพมาศรุ่นเล็กพริกขี้หนูของเรากันเกรียวกราว

ต่อด้วยการรำวงของผู้เข้าประกวดและทิชเชอร์ กับเหล่าซือ และช่วงรอรวมคะแนนจากกรรมการก็มีวงดนตรีของโรงเรียนขึ้นเล่นโชว์บนเวทีเรียกความสนุกสนาน คะแนนสูสี เฉียดฉิวกันไปนิดเดียว 

ปิดท้ายด้วยการไปลอยกระทงที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงด้านหลังโรงเรียน กันตามประเพณีค่า

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

15 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมการเล่านิทานประถม ประจำปีการศึกษา1/2566

ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศได้จัดกิจกรรม BTD Story telling ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับประถมปลายทั้งหลักสูตร English Program และ Regular Program โดยเป็นการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะได้เลือกนิทานหรือหนังเรื่องโปรดของตนเองมา และทำการโหวตเพื่อเลือกเรื่องที่จะทำการแสดงของห้อง และทำการแสดงการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาคเรียนนี้ได้ทำการแสดงทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 


How to train your Dragon
Magical, anime adventure
Black Panther
Harry Potter curious case of missing award
Kung fu panda
Madagascar


โดยมีนักเรียนระดับประถมต้นเป็นผู้ชมที่น่ารักแถมยังแต่งตัวตามธีมมาให้กำลังใจพี่ ๆ ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

28 ตุลาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

เช้าวันนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยได้มีการพบปะ พูดคุย เกี่ยวกับนโยบายและหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุก ๆ คนเข้าสู่ "ครอบครัวสาธิตกรุงเทพธนบุรี" นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

16 ตุลาคม 2566

แลกเปลียนคอร์สระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษ

แอดมินขอนำภาพน่ารัก ๆ บางส่วนของ "BTD UK Summer Camp ณ Shebbear college Devon, UK" ซึ่งวันนี้ นักเรียนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เรียนครบคอร์สระยะสั้น (Exchange Program) และได้ รับ Certificate จาก Mr. Jenkins, Head of School โดยวันนี้ยังมีการแลกของขวัญจาก Buddies กันด้วยนะคะ ส่วนอีก 4 วันใน UK จากนี้ เด็ก ๆ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวในอังกฤษกันอย่างสนุกสนาน

ทีมผู้บริหารฝากขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียน ของ Shebbear College ใน Hospitality ที่มอบให้แก่คณะนักเรียนของ BTD ทำให้เด็ก ๆ ที่เคยไปแคมป์ครั้งแรกคลายความ HomeSick กันไปได้เยอะเลยค่า Hope to See You Again Soon Shebbear College Buddies

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

13 ตุลาคม 2566

คนเก่งBTD น้องกันต์

แอดมินขอนำภาพแห่งความชื่นใจของคณะคุณครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมาฝากค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องกันต์ ด.ช. กันตณัช แสงประพาฬ #คนเก่งBTD ของเราในการได้รับเหรียญทอง จากการสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ Top Test Center โครงการ สอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

25 กันยายน 2566

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้มีการจัดอบรม นักเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR- Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาจช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องความปลอดภัยภัยต่าง ๆ ต่อคนรอบตัวหรือผู้ที่พบเจอได้ ซึ่งได้คณะวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

22 กันยายน 2566

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

แอดมินขอประมวลภาพบางส่วนของสัปดาห์ทัศนศึกษาของทุกระดับชั้นมาให้ชมกัน


น้อง ๆ อนุบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

พี่ ๆ ประถมฝ่ายสามัญและ English Program ไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ไหว้พระ ลอดถ้ำที่วัดดอนขนาก และจบทริปทัศนศึกษากันที่ ลานแสดงช้างและจระเข้สามพราน

ส่วนพี่ ๆ มัธยมเดินทางกันไกลหน่อยโดยได้ไปทัศนศึกษากันที่จังหวัดอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของไทย โดยได้ไปวัดไชยวัฒนาราม ได้ไปสักการะ ไหว้หลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และได้แวะเที่ยวตลาดน้ำอโยธยากันอีกด้วย

แม้ว่าอากาศจะโปร่งใส แดดแรง และร้อนไปบ้างแต่แอดเชื่อว่าเด็ก ๆ จะสนุกสนาน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและที่สำคัญคือได้เรียนรู้กฏ กติกา ระเบียบและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแบบเป็นคณะกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

22 กันยายน 2566

กิจกรรมการเล่านิทานอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัดงาน BTD Storytelling Day 2023 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ภายใต้ธีม Disney Cartoons โดยในงานอบอวลไปด้วยความน่ารัก สดใสของน้อง ๆ หนู ๆ อนุบาลตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลสาม ซึ่งเตรียมการแสดงทั้งในห้องตนเองและการแสดงของระดับชั้นมาไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้น การเล่านิทาน มีทั้งบรรดาผลไม้ บรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ และเจ้าชาย เจ้าหญิงจากนิทานเรื่องโปรดของเด็ก ๆ อาทิ Lion King, Alice in Wonderland, Madagascar, และ Frozen โดยการแสดงทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกซ้อมและการแสดงบนเวที 

กองเชียร์ล้นฮอลล์ ทั้งสนุก ร้องเต้น และลุ้นไปกับเด็ก ๆ ที่สำคัญความน่ารักจัดเต็มของคอสตูมเรียกได้ว่าชนะเลิศตั้งแต่ยังไม่เริ่มแสดงเลยค่ะ ขอบคุณเด็ก ๆ ขอบคุณผู้ปกครองและขอบคุณคุณครู ทิชเชอร์ที่ฝึกซ้อมเด็ก ๆ ทุกระดับชั้น แอดมินเห็นภาพแล้วยังอดยิ้มตามในความน่ารักและกล้าแสดงออกของเด็ก ๆ ไม่ได้เลยค่ะสารภาพว่าแอดมินเลือกภาพไม่ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

21 กันยายน 2566

โครงการแนะแนว "How to design a Portfolio for Students"

วันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายมัธยม ได้ต้อนรับ "อ.ดร.จิ๊บ วิภาพรรณ งามประมาญ" อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาให้ความรู้ ในโครงการแนะแนว "How to design a Portfolio for Students" กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียน

แอดมินได้ยินมาว่าถามภาษาอังกฤษตอบภาษาอังกฤษ ถามภาษาไทยตอบภาษาไทยกันเลยทีเดียว เด็ก ๆ มุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง ขอให้การแนะแนวในวันนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เดินตามเส้นทางฝันของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

31 สิงหาคม 2566

English camp ระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตรสามัญ ได้จัดกิจกรรม English Camp ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก 4 ทักษะการฟัง พูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยมี Camp Leader ต่างชาติจำนวน 15 คนมา เป็นผู้นำทำกิจกรรมในแคมป์แต่ละฐาน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นภาคสนามเป็นการแข่งขันกีฬาและการละเล่นเพื่อเก็บคะแนนของสี โดยมีทั้งหมด 4 ทีมคือ Ninja, Pirates, Knights และ Samurai ภายใต้ธีม "East Meets West"

ส่วนอีกวันจะมีการประกวดการแต่งกายในธีมงาน และมีการเต้นบนเวที การพูดตอบคำถามต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมทั้งหมด

เด็ก ๆ ทั้งสนุก ทั้งอร่อยกับขนมรางวัลที่ Teachers นำมาแจกกัน หมดแรงเมื่อไหร่ก็ได้เติมแรงด้วยขนมและของรางวัล Camp Leaders ทุกคนฝากกระซิบแอดมินว่า ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประจำนะ เด็ก ๆ เราจะได้ Speaks like Natives 

แล้วพบกับกิจกรรม English Camp สนุก ๆ กันใน ภาคเรียนที่ 2/66

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

25 สิงหาคม 2566

โครงการแนะแนว… มืออาชีพ ครั้งที่ 3

เมื่อวานนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้รับเกียรติจาก "คุณดวงฤทัย โชติบูรณ์วงศ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M.S. group กลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและความงามของไทย ทั้งรับผลิตสินค้าด้านความงามด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน วางจำหน่ายทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำ packaging บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าใช้ อีกทั้งยังเปิดบริษัท M.S. Interbrands ในเครือที่ก่อตั้งเมื่อปี 2018 นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงามจากต่างประเทศ อาทิ เครื่องสำอางค์ Canmake และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า Corine de Farme

"คุณดวง" CEO หญิงคนเก่งครบเครื่อง เจ้าของคำพูดที่ว่า "จงอย่าลดขนาดของความฝันแต่จงเพิ่มขนาดของความพยายาม" คุณดวงได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ในโครงการแนะแนว… มืออาชีพของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่เป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายไปตามหาความฝันของตัวเองเพื่อต่อยอดทางด้านการศึกษาและลู่อาชีพเพื่ออนาคต

ช่วง Q&A มีคำถามที่น่าสนใจหลาย ๆ คำถามทำให้เห็นว่าเด็ก ๆ หลายคนมีความฝันอยากทำ SME สนใจสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ตนเองไม่น้อยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

25 สิงหาคม 2566

English camp ระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัด กิจกรรม English Camp สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ธีม "Under the Sea" โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม คือ Sharks , Whales, Seals , and Dolphins และมีกิจกรรมหลากหลายฐานให้น้อง ๆ อนุบาลฝึกฝนในการใช้ทักษะฟัง พูด และอ่าน ภาษาอังกฤษกับ Teachers และ Camp leader ต่างชาติทั้ง 5 ท่าน โดยเด็ก ๆ สนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใต้ท้องทะเลกันกลับบ้านไปพร้อมขนมและของรางวัลอีกเต็มไม้เต็มมือ

 

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

24 สิงหาคม 2566

การทดลองเรื่อง Volcano with Baking Soda and Vinegar

แอดมินขอนำภาพบรรยากาศห้อง Science Lab น่ารัก ๆ ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วนักเรียนระดับชั้น EP.4 ที่ได้ทำการทดลองเรื่อง Volcano with Baking Soda and Vinegar โดยเป็นการทดลองทำภูเขาไฟเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละกลุ่มมีปริมาณและความเร็วของลาวาที่ไหลออกมาไม่เท่ากัน

โดยนักเรียนได้ข้อสังเกตว่า กลุ่มที่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเยอะหน่อย จะทำปฎิกิริยาให้ลาวาไหลช้าและมีฟองเยอะเมื่อเทเบคกิ้งโซดาลงไป และหากใส่น้ำส้มสายชูน้อยเกินไป ปริมาณ ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟจะค่อนข้างน้อย ต้องใส่น้ำส้มสายชูเกินครึ่งขวดไปจึงจะมีปริมาณลาวาที่พวยพุ่งออกมาค่ะ

Teacher ได้บอกกับเด็ก ๆ ว่า ลาวาที่เกิดขึ้นเกิดจากปฏิกิริยา ทางเคมีระหว่างเบคกิ้งโซดา(ด่าง) และน้ำส้มสายชู(กรด) ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์นี้เองที่ดันตัวเองออกมาทำให้เกิดน้ำลาวาที่พุ่งออกมาจากปากขวดหรือภูเขาไฟค่ะ เด็ก ๆ สนุกสนานกับการ Create ภูเขาไฟในแบบฉบับบของกลุ่มตนเอง และตื่นเต้นกับ Lava Reaction ลุ้นว่าจะพุ่งเยอะ หรือพุ่งน้อยกันอย่างสนุกสนานทีเดียว  

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

20 สิงหาคม 2566

โครงการแนะแนว…มืออาชีพ ครั้งที่ 2

โครงการแนะแนว…มืออาชีพ ครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 1/2566 นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและฟังการบรรยายให้ความรู้จากคณะผู้บริหาร และพี่ ๆ ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยได้รับความรู้ถึงขั้นตอนการผลิตรายการ การอ่านข่าวแบบ LIVE และได้เข้าไปดูบรรยากาศห้องถ่ายทอดสดกันถึงสถานที่ สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ที่มีความฝันในการต่อยอดการศึกษาในด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน กันให้ค้นพบความชอบของตัวเอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ททบ.5 และคณะผู้บริหารทุก ๆ ท่านที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมได้ไปเยี่ยมชมสถานีอย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ ขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text

18 สิงหาคม 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งมีความสำคัญตามประวัติศาสตร์คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะจะมีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นใน วันอังคารขึ้น 1 ค่ำเดือน 10 ปีมะโรง พุทธศักราช 2411 และได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพร้อมคณะดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์ แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์

ส่วนคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 มีว่า "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม"

วิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และถือเป็นศาตร์ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ทำให้เรารู้จักใช้เหตุและผล เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีการทดลองแนวความคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นหรืออาจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้โลกปัจจุบันและอนาคต

การจัดงานให้วันนี้มีจุดประสงค์ให้เด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาสนใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ สนใจหาข้อมูล ค้นคว้า ทดลองและท้ายสุดสรุปความเข้าใจที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆมาพัฒนาเป็นฐานการทดลองและฐานกิจกรรมแต่ละฐานให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ร่วมเรียนรู้ และสนุกไปด้วยกัน

ปิดท้ายด้วยการประกวดชุดรีไซเคิลที่แต่ละระดับช่วยกันคิดค้นไอเดียหาวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาประยุกต์เป็นชุดดีไซน์เก๋ไก๋ มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม วันนี้เด็ก ๆ หลาย ๆ คนเลยได้กลับบ้านไปพร้อมความรู้ ความสนุก และของรางวัลมากมาย

อ่านเพิ่มเติม
Alternate Text