Alternate Text

21 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่ 2567
Alternate Text

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายประถมและมัธยมศึกษาได้จัดงาน PRE Christmas and Happy New Year 2024  ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเชื่อว่าตรงกับวันประสูติของพระเยซูเจ้าและเป็นเทศกาลที่พระเยซูทรงประทานความรักแก่ประชาชน จึงเป็นเทศกาลแห่งความรักและการให้ Loving & Sharing ดังนั้นภายในงานจึงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงบนเวที การเล่นกิจกรรม Musical Chair เก้าอี้ดนตรี การแสดงโชว์ประสานเสียง การโชว์เปียโนเพลงเทศกาลคริสต์มาสจากน้องบอสระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง English Program และเป็นประจำทุกปีทางโรงเรียนจะมีการจัดบูธสอยดาวหรือตักไข่เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ซึ่งรายได้จะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งปีนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดซื้อเป็นรองเท้านักเรียนไปบริจาคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนที่โรงเรียนในชุมชน โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 288 คนและ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนรองเท้านักเรียนค่ะ

“ความสุขของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการได้รับ“
#XmasBTD2023

 

Alternate Text