Alternate Text

25 กรกฎาคม 2566

แห่เทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดโกมุทพุุทธรังสี
Alternate Text

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษาและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษานี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยได้ถวายเครื่องไทยธรรมให้กับพระสงฆ์จำนวน 28 รูป ณ พระอุโบสถ วัดโกมุทพุุทธรังสี

Alternate Text